Mobile Menu

NAUKA: Zrównoważona architektura krajobrazu

30.10.2014

Nadrzędnym celem w projektowaniu krajobrazu jest zachowanie i utrzymywanie naturalnych walorów środowiskowych. Zrównoważona działalność polega na minimalizacji zużycia zasobów oraz ilości odpadów. Aby było to możliwe, konieczna jest edukacja ekologiczna oraz konsultacje społeczne nakreślające przyjazne przyrodzie przedsięwzięcia. Inwestycja w zrównoważoną gospodarkę środowiskową nie tylko sprzyja naturze, ale również pomaga zaoszczędzić pieniądze wydawane na energię w ramach jej zwrotu ze środowiska. Dotyczy to również zmniejszenia ilości zabiegów pielęgnacyjnych w ogrodach przydomowych i parkach. To zrównoważona architektura krajobrazu.

Zrównoważona gospodarka zasobami rozpoczyna się od wprowadzania zmian w nowo zakładanych lub istniejących już założeniach ogrodowych. Przydatne zagadnienia to m.in. traktowanie wody jako zasób, docenianie wartości gleby, ochrona istniejącej roślinności oraz konserwacja materiałów. W ogrodach zaleca się stosowanie materiałów pochodzących z recyclingu, przepuszczalnych nawierzchni, roślin odpornych na niedobór wody oraz kolektorów słonecznych. Przedstawione rozwiązania są przyjazne naturze, korzystnie wpływają na środowisko oraz pozwalają zaoszczędzić energię wodną oraz cieplną.

Chcąc zachować równowagę w przyrodzie oraz postępować zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju powinno się mieć na uwadze takie aspekty jak:

 • Oszczędzenie i ponowne wykorzystanie wody deszczowej, zbieranie jej w zbiornikach w celu zminimalizowania spływu powierzchniowego oraz zwiększenia przenikania wody do gruntu;
 • Korzyści wynikające z projektowania nawierzchni przepuszczalnych dla wody opadowej, co przyczynia się do uzupełniania zapasów wód gruntowych oraz polepszania warunków glebowych;
 • Sadzenie roślin o małych wymaganiach wodnych w celu zmniejszenia ilości wody przeznaczonej na podlewanie ogrodu;
 • Zmniejszenie powierzchni trawników na działce w celu zaoszczędzenia zużycia wody podczas koniecznego podlewania;
 • Oszczędzanie wody poprzez sadzenie roślin zgodnie z ich wymaganiami co do warunków glebowych i wodnych;
 • Zakładanie ogrodów na dachach nawet o niewielkich rozmiarach, co przyczynia się do wykorzystania wody opadowej przez dodatkową powierzchnie biologicznie czynną;
 • Zakładanie ogrodów warzywno-ziołowych służących na własny użytek;
 • Korzyści wynikające z sadzenia ozdobnych trwa w ogrodzie;
 • Ponowne użytkowanie starych przedmiotów służących do podlewania na mniejszą skalę (np. dawne konewki) lub jako elementy ozdobne (niewykorzystywane opony, podtłuczone doniczki, itp.);
 • Wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania domu;
 • Korzyści płynące z sąsiedztwa drzew w chłodzeniu domu latem oraz w redukcji kosztów ogrzewania zimą;
 • Właściwa orientacja domu i ogrodu względem stron świata w celu dobrego wykorzystania ekspozycji słonecznej;
 • Wybór roślin przyczyniających się do polepszania warunków glebowych i wodnych w przyrodzie;

Stosunkowo większy udział roślin w ogrodzie nad ilością powierzchni utwardzonych Przykład zastosowania przepuszczalnej nawierzchni Oszczędzanie zasobów wodnych poprzez zbieranie deszczówki w zbiornikach Oddzielanie powierzchni utwardzonych nawierzchnią przepuszczalną (np. żwirową) Nawierzchnie żwirowe, przepuszczalne, jako alternatywa dla utwardzonych struktur Zwiększanie powierzchni biologicznie czynnych poprzez zakładanie zielonych dachów Używanie naturalnych materiałów jak np. kamień

Źródło: http://www.landscapingnetwork.com/landscape-design/sustainable/