Mobile Menu

Świat bez architektów krajobrazu

30.10.2014

Co może stać się ze światem po nagłym zniknięciu życia ludzkiego z powierzchni Ziemi? Prawdopodobnie w ciągu kilkunastu godzin od zakończenia interwencji społeczeństwa natura rozpocznie proces odzyskiwania zabudowanych i przekształconych przez człowieka gruntów. A co z tymi ludźmi, którzy na bieżąco troszczą się o dobro przyrody dbając o środowisko zarówno w kontekście historycznym jak i bliskiej, i dalekiej przyszłości? Jak sprawy potoczyłyby się inaczej, gdyby świat pozbawiony był architektów krajobrazu?

Planowanie przestrzenne

Idea „Central Park” nie jest przypisana jedynie do Nowego Jorku, a stanowi koncepcję funkcjonowania struktur zieleni w tkance miejskiej. Większość miast o różnych kształtach i rozmiarach rozwinęło się wokół wspólnej zieleni, która zapewnia ludziom dogodną przestrzeń do odpoczynku z dala od zgiełku, i gwaru miejskiego. Co zajęło by miejsce parków bez interwencji architektów krajobrazu? Prawdopodobnie ośrodki rządowe, masywne węzły tranzytowe, potężne nadbudowy stałyby się gwoździem programu przestrzennego i użytkowego miast. Bez zielonych skwerów i publicznych parków stanowiących oazy wytchnienia ludzie uciekliby z miast w poszukiwaniu mniej klaustrofobicznego otoczenia.

Dostęp do natury

Architekci krajobrazu odgrywają kluczową rolę w planowaniu przestrzeni miejskiej pod kątem parków, zieleńców, skwerów, tras pieszych, rowerowych, biegowych. Miejsca te oferują ludziom łączność ze społeczeństwem, kontakt z przyrodą oraz formy rekreacji na świeżym powietrzu. Na większą skalę, projektowanie pozwala szerszemu gronu użytkowników doświadczyć cudów natury, do których wcześniejszy dostęp był niemożliwy lub ograniczony. Poprzez tworzenie planów i form ochrony przyrody – rezerwatów, parków narodowych i innych naturalnych obszarów chronionego krajobrazu – istnieje obecnie możliwość zwiedzania najbardziej cennych środowiskowo i kulturowo miejsc.

Ekologia

Rozwój obszarów miejskich, wiejskich i podmiejskich wpłynął na zmniejszenie się różnorodności biologicznej na różnych poziomach. Byłoby znacznie gorzej, gdyby w etapach planowania przestrzennego nie uwzględniano opinii ekologów i architektów krajobrazu. Świadomy wybór nasadzeń rodzimych oraz eliminacja gatunków inwazyjnych dla danego regionu zapobiega całkowitemu zniszczeniu wielu unikalnych ekosystemów Ziemi. Istnienie roślin w miastach pomaga filtrować powietrze z zanieczyszczeń oraz utrzymywać jego dobrą jakość dla mieszkańców metropolii. Strategiczna ochrona gatunków roślin i zwierząt pomaga zachować je dłużej przy życiu lub odtworzyć już utracone egzemplarze. Wiele z nich stanowi podstawowe części cyklów biologicznych, które zapewniają społeczeństwu byt w postaci pokarmu oraz leków.

Erozja i powodzie

Erozja brzegów i klifów jest naturalnym procesem, ale tempo, w jakim występuje zostało przyspieszony przez działalność człowieka. Wiele rzek zostało spiętrzonych, poszerzony i pogłębiony, co doprowadziło do większej ilości wody. Mimo, iż prędkość wody została spowolniona, nowo wprowadzone bariery nie są tak trwałe jak poprzednie, występujące naturalnie w środowisku. Praca architektów krajobrazu w ciągu ostatniego i panującego stulecia polega na stabilizacji stref nadbrzeżnych. Zapobiega się w ten sposób powstawaniu zbyt szerokich koryt rzecznych oraz narażaniu obszarów deweloperskich na powodzie. Do ochrony przeciwpowodziowej przyczyniają się również działania mające na celu zachowanie naturalnych mokradeł i terenów bagiennych, które absorbują duże ilości wód. W mieście, prawdziwą pomocą w odciążeniu infrastruktury kanalizacyjnej są ogrody deszczowe oraz błotniste parki.

Podsumowując, dla prawidłowego funkcjonowania świata konieczna jest działalność nie tylko architektów krajobrazu, ale również ogrodników, inżynierów i ekologów, którzy swoją wiedzą, i doświadczeniem wspierają oraz tworzą nowe systemy zabezpieczające przed zbyt szybką, i niekorzystną dla środowiska globalną urbanizacją.

Wyobraź sobie brak publicznych parków przyciągających mieszkańców miast każego dnia. Wyobraź sobie Nowy Jork bez Central Park. Wyobraź sobie brzegi rzek w mieście bez bulwarów i towarzyszącej zieleni.

Źródło: http://landarchs.com/world-without-landscape-architects/